Tyto podmínky užití stanovují a vymezují vztah mezi internetovou stránkou JenAkcie.cz (dále již „stránka“) a všemi návštěvníky, kteří navštíví stránku a kteří jakýmkoliv způsobem využívají její obsah. Jakékoliv užívání všech služeb nabízených na stránce, stejně tak jako i informací, materiálů a odkazů, které stránka obsahuje, je předmětem těchto podmínek užití. Každý návštěvník je před použitím stránky povinen si pečlivě přečíst tyto podmínky užití a dodržovat je. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užití vypovědět, změnit a nebo doplnit. Změna vchází v platnost ihned.

Ztráty nebo škody

Stránka není odpovědná za žádné ztráty nebo škody (přímé či nepřímé), které návštěvník nebo třetí strana může utrpět v důsledku používání stránky. Stránka obsahuje odkazy na jiné stránky třetích stran z důvodů pohodlí návštěvníků. Stránka není odpovědná za obsah zobrazený na internetových stránkách třetích stran. Stránka mimo jiné rovněž nepřijímá odpovědnost za následující události: chyby, chybný překlad, pravopisné chyby a nebo další podobné chyby. ztráty nebo škody, které návštěvníci mohli utrpět v důsledku změn na stránce, pozastavení nebo přerušení chodu a funkčnosti stránky. hackerském útoku na stránky, škodlivý kód či chyby v kódu.

Duševní vlastnictví

Bez písemného souhlasu stránky nejsou návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat anebo měnit cokoliv z obsahu stránky.

Shromažďování osobních údajů

Stránka neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud si návštěvník prochází stránku. Vyplněním libovolného formuláře na stránkách dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které nebudou poskytovány žádným třetím stranám.

Prohlášení o cookies

Používáme Cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvků spojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partnery z oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informace o Vašem používání stránky. Návštěvníci těchto stránek musí souhlasit s používáním souborů cookies, používání souborů cookies však můžete zakázat ve svém počítači. V tomto případě nebudete moci využívat některé funkce a váš pohyb po stránkách se značně zpomalí. Bližší informace naleznete zde.

Redaktoři

Publikováním článku dáváte souhlas webové stránce www.JenAkcie.cz k využití vašeho článku tak, jak stránka uzná za vhodné a to včetně jeho úpravy z jakýchkoliv důvodů. JenAkcie.cz si vyhrazuje právo smazat či odstranit články nebo komentáře a to bez nutnosti udání důvodu. Každý redaktor osobně zodpovídá za veškerý obsah, ať už písemný či mediální, který přidá na webovou stránku www.JenAkcie.cz a nese plnou zodpovědnost za případné porušení autorských práv. Redaktor se zejména zavazuje, že uhradí webové stránce www.JenAkcie.cz jakoukoliv škodu nebo újmu, a to v plné výši, která by webovou stránku www.JenAkcie.cz mohla vzniknout v souvislosti s porušením autorských práv a pokud by tímto byla dotčena jakýmkoliv způsobem práva třetích osob nebo byly porušeny platné právní předpisy. Každý redaktor má právo na odměnu ve výši 40% ze zisku z reklam umístěných ve svých vytvořených článcích. Redaktor získává nárok na vyplacení odměny po dosažení celkové částky, v součtu i s předchozími měsíci, 1 000 korun českých a to i včetně. Odměna je splatná 7. dnem od přijetí platby od společnosti Seznam.cz, a.s. a jejího programu sklik partner, pokud se redaktor a stránka nedohodli jinak. Aby mohla být odměna odeslána, musí redaktor poslat písemný souhlas. Odměna je odesílána pouze na bankovní účet redaktora.

Souhlas s pravidly

Každý, kdo dobrovolně navštíví tyto stránky, souhlasí s podmínkami výše uvedenými.

Disclaimer

Veškeré informace poskytované na internetovém portálu JenAkcie.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Jsou-li na internetovém portálu JenAkcie.cz zmiňovány konkrétní finanční produkty, tak pouze za účelem studia.

S investicí do investičních nástrojů (například cenné papíry, deriváty) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Kurzy, devizové kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit, tedy růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů.

Každý uživatel užívá internetové stránky JenAkcie.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek JenAkcie.cz.