Autor: Radka Guzi

Pojištění: není odpovědnost jako odpovědnost

Pojištění odpovědnosti je známé pod pojmem „blbenka“, ovšem málo kdo ví, že existuje mnohem více druhů tohoto pojištění a každé má svoje vlastní pravidla.

Pojištění odpovědnosti je známé pod pojmem „blbenka“, ovšem málo kdo ví, že existuje mnohem více druhů tohoto pojištění a každé má svoje vlastní pravidla.

Na jaká pojištění tedy můžeme narazit, když se řekne, že je zapotřebí se pojistit „na blbost“? Jedná se zejména o pojištění odpovědnosti z občanského života, pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, profesní pojištění odpovědnosti či pojištění odpovědnosti vyplývající z podnikatelské činnosti. Do kategorie odpovědnostního pojištění ale také spadá například pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli tzv. „povinné ručení“, které ovšem z hlediska jeho povahy zde pouze zmiňujeme pro komplexnost.

Pojištění odpovědnosti z občanského života

Tento druh pojištění má většina pojistníků tzv. připojištěné ve svém pojištění domácnosti. Pojištění slouží především k tomu, když například způsobíte škodu sousedům vytopením, nebo váš mazlíček vběhne do silničního provozu či někoho srazíte třeba na lyžích, tak pojišťovna kryje újmy z tohoto jednání vyplývající.

Toto pojištění velmi významně zasáhla změna v legislativě, a to konkrétně s nástupem nového občanského zákoníku. Dříve bylo běžné, že se toto pojištění ještě rozdělovalo na jednotlivé „podkategorie“. Pojistník si tak mohl pojistit například pouze odpovědnost z držby nemovitosti nebo odpovědnost z držby zvířete. S novými pojistnými trendy pojistitelé toto pojištění sjednotili, paušalizovali rozsah pojistného krytí a navýšili pojistné limity.

U toho pojištění si pojistník volí limit pojistného plnění. Limity jsou například už od 500 tisíc až do několik desítek miliónů. Vzhledem k jinému výpočtu újmy s novou legislativou pojistitelé doporučují vybírat si spíše v horní polovině výši pojistných limitů, není totiž žádnou výjimkou, že se újma může vyšplhat i na 10 milionů korun.

Jestliže způsobená újma je vyšší než pojistný limit, finanční částka nad rámec pojistného krytí je zcela hrazena pojistníkem čili viníkem pojistné události. Ovšem má-li pojistník sjednáno více stejných pojistných smluv odpovědnosti, například jedno pojištění občanské odpovědnosti v pojištění domácnosti s limitem na 2 miliony korun a druhé pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění na 1 milion korun a daná újma ze srážky na lyžích v Alpách je ve výši 2,5 milionu korun. Lze poskytnout pojistné plnění z obou pojistných smluv, avšak pouze do výše dané škody a v součinnosti s oběma pojistiteli za předpokladu, že pojištění odpovědnosti v rámci domácnosti má územní rozsah pro celou Evropu.

Principem pojištění odpovědnosti z občanského života je vždy to, že pojištěný způsobí někomu jinému škodu. Z toho vyplývá, že pojištění nelze uplatnit, pokud si újmu způsobí pojištěný sám sobě nebo ve své vlastní rodině. Takže to, že rodič půjčí drahý mobilní telefon svému dítěti, a to ho následně utopí či jinak rozbije, není bohužel v rámci tohoto pojištění likvidní.

Málokdo ovšem ví, že například osoba vystupující jako předseda SVJ také za svá rozhodnutí ručí celým svým osobním majetkem a v případě škody mu právě může pomoci pojištění z občanské odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti z občanského života je jedno z nejvíce pojištění, kde se pojistníci pokouší lhát, či uvádět nepravdivé nebo zkreslující informace. Tyto pokusy o pojistný podvod se ovšem nevyplácí, jelikož likvidátoři, popřípadě mobilní technici jsou v této oblasti více než obezřetní a lež má vždy „krátké nohy“.

Pojištění z výkonu povolání

Pokud jste zaměstnanec a obáváte se, že v rámci své pracovní činnosti můžete způsobit svému zaměstnavateli škodu, kterou mu budete muset následně zaplatit, můžete si sjednat pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

I v tomto pojištění si pojistník určuje pojistný limit, ten se ovšem počítá jinak než u pojištění odpovědnosti z občanského života. Pojistný limit se stanovuje podle hrubé mzdy zaměstnance, která se vynásobí 4,5násobkem. To je totiž maximální možná finanční částka, kterou u něho může jeho zaměstnavatel uplatňovat. Pro škody nad rámec tohoto limitu by měl mít zaměstnavatel sjednanou svoji vlastní pojistku.

V pojištění odpovědnosti z výkonu povolání může prodražit to, jestli zaměstnanec má k dispozici referenční čili služební vozidlo. Většinou pojistitelé mají podkategorie: bez řízení, s občasným řízením a profesionální řidič. Z logiky vyplývá, že poslední varianta bude pro pojistníka také tou nejdražší. U pojištění platí, že čím je dané riziko, připojištění či varianta dražší, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku škody, a to i z hlediska výše dané škody. Ze statistik vyplývá, že profesionální řidiči mají daleko více škod než například dělník pracující v továrně u pasu. Někdy bývají dané pozice velmi sporné, jestli patří do oné či jiné kategorie. Potom rozhoduje převažující část pracovní činnosti. Vysokou škodovost pojistitelé zaznamenali také u profese jako je například obsluha vysokozdvižného vozíku. Bohužel pro zájemce o pojištění i zde by se jednalo o tu nejnákladnější variantu, tedy řidič z povolání.

V některých zaměstnání je tento druh pojištění zcela hrazen svým zaměstnancům v rámci zaměstnaneckých benefitů. Většinou je to ovšem na dobrovolné bázi zaměstnance.

Pojistné plnění z tohoto pojištění může být kráceno, pokud dojde například k porušení pracovněprávních povinností. Ovšem může se také stát to, že zaměstnanec veškeré předpisy dodrží a stejně nebude pokryta celá finanční škoda. Jak je to možné? Na vině je především čas a navyšování mezd. Pojištění si totiž pracovník většinou sjednává na začátku svého pracovního poměru a zapomene ho například po dvou letech aktualizovat tak, aby, 4,5násobek stále odpovídal jeho aktuální finanční měsíční odměně. 

Profesní odpovědnost

Některá povolání mají přímo povinnost mít uzavřené profesní pojištění vzhledem k jejich vykonávané profesi. Mezi tyto profese patří například daňoví poradci, účetní, pojišťovací zprostředkovatelé a další profese stanovené zákonem.

U profesní odpovědnosti je důležité pojištění neukončovat ani s ukončením dané profese. Jelikož se může stát, že daná škoda se projeví až časem. Například pojišťovací zprostředkovatel uzavře pojistnou smlouvu na pojištění nemovitosti s pojistným limitem 3 miliony korun. Pojistník pojištění platí každý rok a pátým rokem přijde silná vichřice, která způsobí škodu na střeše ve výši 500 tisíc korun. Pojišťovna ovšem zaplatí pouze 250 tisíc korun, jelikož zjistí, že je daná nemovitost tzv. podpojištěná a její skutečná reprodukční hodnota je 6 milionů korun. To pojistníka zcela jistě nenechá v klidu a obrátí se na svého zprostředkovatele pojištění. I když pojistník zjistí, že jeho zprostředkovatel již v dané profesi nepracuje, může u něho nárokovat vzniklou škodu 250 tisíc korun. A jak už je vám asi zřejmé, hlavní roli pro plnění z jeho profesní odpovědnosti je to, zda pojištění stále ještě existuje.

Pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti

Pokud podnikatel ať už jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba podniká a obává se, že například svojí činností může svým zákazníkům způsobit nějakou škodu, musí mít sjednané pojištění odpovědnosti z podnikatelské činnosti. Pojistníkem je osoba nikoliv s rodným číslem, ale s číslem identifikačním, tudíž pojistné si podnikatel může založit do svého účetnictví na stranu nákladů.

K čemu je takové pojištění vhodné? I v malém kadeřnictví může kadeřnice vyvolat u zákazníka alergickou reakci nebo může její klient po čerstvě vytřené podlaze upadnout. Vzniklé škody nekryté pojištěním pak mohou být pro daný podnikatelský subjekt naprosto fatální a mohou vést k ukončení podnikatelské činnosti a k osobnímu bankrotu. Bohužel totiž i ta kadeřnice, pracující jako osoba samostatně výdělečně činná, odpovídá za své škody celým svým osobním majetkem.

Zdroj:

unsplash.com

Nejnovější články