Autor: Radka Guzi

Vliv médií na investiční rozhodování

Média mají velkou moc a působí také na úsudek samotného investora, který se díky nim může dopustit několik chyb při svém investičním rozhodování.

Dnešní globální doba s sebou nese atypickou práci s informacemi, přičemž přiznává, že právě informace jsou jednou z nejcennějších komodit vůbec. Pomocí upřednostňování určitých informací na úkor jiných může mnohdy vést ke zkreslenému obrazu reality. Důsledkem takového ovlivňování můžou být vyhrané volby určitého kandidáta nebo zvýšení prodejů určitého statku. Může se ale jednat i o opačný efekt, kdy v důsledku informací uvedených v medií přestane být pro daný produkt poptávka a firma se dostane do velmi nepříjemných situací. Média mají zkrátka v dnešní době silnou moc.

Moc médií se projevuje také při rozhodování investora, který uvažuje nad koupí či prodejem investiční příležitosti. Překoná-li investor své vnitřní chyby jako přehnanou sebedůvěru, odpor ke ztrátám, metodu pokus omyl, neúměrné reakce a chybné připisování zásluh, může narazit také na chyby, které na něho působí z vnějšího světa. Jednou z nich je podlehnutí mediálních prostředků, které nemusí být vždy objektivní.

Vliv investičních profesionálů

Investiční banky, makléřské společnosti, správci aktiv, analytici a další investiční profesionálové nabízejí investorům různé odhady, analýzy a očekávání na dané investiční příležitosti. Svoje zprávy předávají investorům zejména prostřednictvím médií. Investor by měl být však na pozoru před tím, kdo daného investičního profesionála zaměstnává. Navíc existují tři důvody, proč je velmi těžké být úspěšným analytikem.

První důvod jsou data, která mohou být neúplná a nesprávná. Pokud některé společnosti například zkreslují svoje účetnictví, je velmi těžké s takovými informacemi pracovat.

Druhý důvod je nejistota spojená s budoucností, protože hodnota akcie společnosti závisí zejména na budoucích výsledcích firmy. V těchto předpovědí musí být zákonitě obsažena také chyba.

Třetí důvod je iracionální chování trhů. Odvádí fokus od vnitřní hodnoty akci na profit z jejího pohybu.

Vliv médií

Rozsah, rychlost a vliv médií se dynamicky rozrostl, to s sebou přináší pozitivní ale i negativní důsledky. Média žijí ze své sledovanosti, proto aby se lidé na ně dívali, četli a poslouchali, musí být pro ně atraktivní. Tuto skutečnost tak činí několika způsoby. V první řadě i ze sebemenší nebo nevýznamné zprávy mohou udělat důležitou věc. Za druhé vyvolávají potřebu v investorovi, že je nutné, aby je neustále sledoval. Pokud by je nesledoval, mohl by přijít o něco důležitého. Tento vliv může mít za následek, že investor uvažuje ve velmi krátkém časovém horizontu a zvyšuje frekvenci svých transakcí. V neposlední řadě se média snaží vzbuzovat spíše optimismus než realismus, a to z jednoho prostého důvodu. Pozitivismus jde lépe na odbyt. Takovýto neopodstatněný pozitivismus může vést k nereálným očekávání investora.

Tištěná média velmi často přinášela články o úspěšných investorech a mohla působit na masu investorů tak, že investování je velmi snadná záležitost a jedná se o jasný úspěch bez rizika. V době poklesu trhu tištěná média velmi často podléhají náladám a zbytečně přehnanému pesimismu. Tyto skutečnosti vedou ke zvýšení amplitudy pohybu trhu, kde je vnitřní hodnota na míle vzdálená.

Vliv internetu

Internet je v dnešní době v každé malé vesnici a je kdykoliv a kdekoliv dostupný. Navíc je pohodlný a levný zdroj informací. Ohromné množství informací na internetu může investora zmást hned dvojím způsobem. Prvním nebezpečím je klam přílišné sebedůvěry. Investor může nabýt dojmu, že všechno zná a vše má pod kontrolou. To pak má za následek iracionální a emoční investiční rozhodování. Druhým nebezpečím je pokušení reagovat na rychlost internetu rychlostí svého rozhodování. Investor ztratí uvažování v dlouhodobém horizontu a jeho chování se může projevit na poklesu výnosů.

Internet disponuje se značnou mírou anonymity poskytovaných informací a uživatelé si mnohdy neověřují zdroje, ze které informace čerpá. Bez těchto zdrojů pak investor nemá šanci rozlišit mezi kvalitní a nekvalitní informací.

Zdravý selský rozum

Investor se při svém investičním rozhodování potýká s vnitřními a vnějšími chybami. Mezi vnější vlivy, které mohou negativně ovlivnit jeho úsudek zejména patří působení médií, investičních profesionálů a internet vůbec. Investor je tak postaven do situace, kdy si musí osvojit schopnost roztřídění informací na kvalitní a nekvalitní a naučit se mít zdravý nadhled nad událostmi na trhu. To je totiž cesta k úspěšnému investování a k maximalizaci výnosů, které z investování plynou.

Zdroje:

GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2005. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-1205-5.

freepik.com

Nejnovější články