Průmysl 4.0 - efektivní způsob, jak docílit nejen nových úrovní konektivity a autonomie

Průmysl 4.0 představuje komplexní a interdisciplinární oblast, která zásadním způsobem mění svět kolem nás a přestože to na první pohled nemusí být patrné, ovlivňuje nejen průmysl, ale také vědu a výzkum, vzdělávací systém, trh práce, sociální systém, sdílení služeb a informací, bezpečnost atd.

S pojmy jako průmysl 4.0, umělá inteligence či autonomie se lze setkat stále častěji. A přestože základy průmyslu 4.0 byly položeny již v roce 2011, jedná se o proces, který ještě zdaleka není u konce a dle odborníků lze očekávat, že potrvá minimálně dalších 10 až 30 let. Jak konkrétně mění náš svět a co nabízí Vám blíží přiblíží následují odstavce. 

Průmysl 4.0 představuje komplexní a interdisciplinární oblast, která zásadním způsobem mění svět kolem nás a přestože to na první pohled nemusí být patrné, ovlivňuje nejen průmysl, ale také vědu a výzkum, vzdělávací systém, trh práce, sociální systém, sdílení služeb a informací, bezpečnost a další oblasti. 

Nástroje průmyslu 4.0 se staly běžnou součástí naší společnosti. Staly se způsobem, jak získat konkurenční výhodu, jak lépe uspokojovat přání a potřeby zákazníků, ale také celosvětovým trendem. Využívání digitalizace, robotizace, umělé inteligence a dalších nástrojů průmyslu 4.0 je tedy takřka nutností a podniky, které tak nečiní nemají v dnešním hyperkonkurenčním prostředí příliš velkou šanci na úspěch. Průmysl 4.0 se všemi svými nástroji významným způsobem mění ekonomiku, způsob našeho myšlení i našeho života. Koncept průmyslu 4.0 tedy nepředstavuje pouze vznik a používání nových technologií, nýbrž úplně novou filozofii transformující celou společnost.

Průmysl 4.0 lze shrnout do šesti základních principů, jimiž jsou:

 • decentralizace,
 • interoperabilita,
 • práce v reálném čase,
 • orientace na služby,
 • modularita + rekonfigurabilita,
 • virtualizace.

Pro správné pochopení průmyslu 4.0 je však důležité si uvědomit, že nepřináší pouze roboty, umělou inteligenci a digitalizaci, ale představuje technologický rámec sjednocující všechny informační, fyzické a datové prvky. Rovněž je vhodné stručně představit jednotlivé průmyslové revoluce. 

Jednotlivé fáze průmyslové revoluce

Celý proces odstartoval v 18. století v Anglii a za obzvláště přelomový vynález je v této souvislosti považován první mechanický tkalcovský stav z roku 1784 od E. Cartwrighta. Následující století se neslo v duchu přechodu od ruční výroby ke strojní velkovýrobě. Jako nový zdroj energie se začalo používat uhlí, voda a vzniklá pára, což  umožnilo mechanizaci továren. Ostatně parní stroj je dodnes považován za symbol první průmyslové revoluce. První průmyslová revoluce ovlivnila celou společnost, nejvýznamnější dopad však měla na tehdejší podobu hospodářství. Z původně zemědělské společnosti se rázem stala společnost založenou primárně na strojní výrobĕ.

Druhá průmyslová revoluce se datuje do druhé poloviny 19. století, nejčastěji do roku 1870, kdy byla zavedena první montážní linka. Tento krok odstartoval dělbu práce, elektrifikaci a rozvoj masové výroby. Velmi významný je rovněž rok 1879, tehdy T. A. Edison vynalezl žárovku, kterou si ihned nechal patentovat. Poslední přelomovou událostí tohoto období, jež je považována za symbol celé druhé průmyslové revoluce, bylo zavedení pásové výroby v automobilce H. Forda.  

Třetí průmyslová revoluce se vyznačuje především digitalizací, automatizací, informačními technologiemi a zavedením prvních průmyslových počítačů a samostatně fungujících robotů. Její příchod se datuje až do 70. letech minulého století, nejčastěji do roku 1969, kdy byl vyroben první programovatelný logický automat.

Počátek poslední průmyslové revoluce se datuje na konec minulého století a je spojen zejména se vznikem internetu. Přestože pojem internet vznikl až v roce 1987, jeho počátky lze spatřit již v roce 1962, kdy vznikl projekt počítačového výzkumu společnosti ARPA. V roce 1969 byl tento projekt úspěšně dokončen a uveden do provozu. Jen několik málo let po vzniku internetu došlo k jeho komercializaci (1994) a masovému nárůstu jeho uživatelů, jejichž počet aktuálně činí několik miliard.  

Předpoklady průmyslu 4.0 

Základním předpokladem průmyslu 4.0 je vykonávání rutinních lidských činností za pomoci technologií, přesněji řečeno internetu. K tomu je nezbytný rozvoj:

Klíčovou myšlenkou je digitalizaci a propojení článků a procesů napříč celým podnikem. Cílem je digitalizace podniků, které jim umožní efektivně komunikovat, získávat, analyzovat a využívat data a fungovat alespoň částečně autonomně.    

Nástroje průmyslu 4.0

Pro komplexní pochopení průmyslu 4.0 je nezbytné seznámit se s jeho základními nástroji:

 • digitální ekonomika,
 • kyber-fyzikální systémy,
 • internet věcí (IoT) a internet služeb (IoS).

Digitální ekonomika je koncept, který zásadním způsobem ovlivňuje život každého z nás a umožňuje rozmach informační společnosti. Představuje nový způsob využívání stávajících zdrojů umožněný novými informačními a komunikačními technologiemi.

Kyber-fyzikální systémy označují systémy složené z několika fyzických částí řízené počítačovými algoritmy, které umožňuje autonomní rozhodování a spolupráci všech řídících jednotek. Jedná se velmi komplexní systém propojující kybernetiku, mechatroniku a oblast výroby. S využíváním kyber-fyzikálních systémů se pojí řada výhod, např. v podobě velkého množství generovaných dat k dalšímu použití, ale také rizik, zde se jedná především o hrozby spojené s únikem dat.

Internet služeb a internet věcí fungují na velmi podobném principu. Internet služeb staví na volném poskytování služeb pro všechny články uvnitř systému, zatímco internet věcí zajišťuje propojení všech zařízení s člověkem a vzájemně mezi sebou. 

Přínosy průmyslu 4.0

 • snížení nákladů,
 • zvýšení produktivity,
 • práce v reálném čase,
 • Big data a Smart data,
 • změna myšlení,
 • propojení reálného a virtuálního světa.

ZDROJE: ipodpora.odbory.info, spcr.cz, deloitte.com, forbes.com, freepik.com, 

Nejnovější články